Rondleiding Dordrecht

OP ZATERDAG 17 SEPTEMBER 2022 ORGANISEERT DE HISTORISCHE KRING NIEUWEGEIN EEN RONDLEIDING DOOR DORDRECHT 

Dordrecht geldt als de oudste stad van het graafschap Holland: in 1220 bevestigde de Hollandse graaf Willem I de stadsrechten van Dordrecht. En vermoedelijk heeft het al vroeger kenmerken gehad van een stad – zoals verdedigingswerken en schepenen die de naleving van de stedelijke wetten en regels bewaakten. De positie als “eerste stad van Holland” betekende dat afgevaardigden uit Dordrecht voorrang hadden op de andere leden van de Staten van Holland en als eerste in aanmerking kwamen voor gezantschappen. In 1618-1619 vond in Dordrecht, bolwerk van de reformatie, de Synode van Dordrecht plaats, waar het besluit viel tot de Bijbelvertaling die in 1637 de Statenbijbel zou opleveren, de eerste officiële vertaling vanuit de grondtalen in de Nederlandse taal.

Dordrecht heeft een groot deel van zijn welvaart in de middeleeuwen en daarna te danken gehad aan de handel met houtvlotten uit Duitsland. Daarom is een rondleiding door deze Hollandse stad een passend slotstuk in de reeks activiteiten van de HKN over de Nederlandse industrialisering van de Middeleeuwen t/m de 19e eeuw.

U reist op eigen gelegenheid naar garage Spuihaven (Spuiboulevard 304, 3311 GR Dordrecht). Daar halen de gidsen van de Gilde Dordrecht ons op. Begintijd rondleiding 11.00 uur (wilt u om 10.45 aanwezig zijn?). Terugkomst: Omstreeks 13.00 uur.

Aanmelden voor 29 augustus 2022:

  • Voor leden en niet-leden HKN: per email (met de voor de bon (zie hieronder) gevraagde gegevens) aan museum@museumwarsenhoeck.nl , OF
  • Voor leden HKN: Door onderstaande bon te zenden aan Museum Warsenhoeck/Communicatie, Geinoord 11, 3432 PE Nieuwegein

De kosten van € 4.00 p.p. voor de rondleiding (leden 2 e’s) of € 6.00 p.p. (niet-leden 2 e’s) zijn vooraf over te maken op NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein, met vermelding: Excursie Dordrecht. Let op: Bij annulering na 5-9-22 vindt geen restitutie plaats.

Naam: ……………………………………………………………..
Telefoon: ………………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………..
neemt met ………………. personen deel aan de excursie naar Dordrecht op 17-9-22. Een bedrag van € …….. is overgemaakt op rekening NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein.

“Kunst zonder grenzen”.

Zondag 14 augustus 2022 wordt in Museum Warsenhoeck een expositie geopend onder de titel: “Kunst zonder grenzen”. De feestelijke opening is gepland om 15.00 uur.

De exposanten zijn Joanna Ciechanowska, Mauga Houba-Hausherr en Aleksandra Govers-Zielinska. Ze zijn alle drie geboren en getogen in Polen. In de loop der jaren hebben zij, door verschillende omstandigheden, hun land verlaten. Joanna heeft zich in Londen (GB) gevestigd, Mauga in Krefeld, (Duitsland) en Aleksandra in Nieuwegein (Nederland). Alle drie zijn zeer actief in de kunst. Ze werken hard en exposeren in verschillende landen. Kortom, ze zijn internationaal georiënteerd. Doordat ze alle drie regelmatig in hun geboorteland verblijven en exposeren, kwamen ze in contact met elkaar.  Dat resulteert nu in een gezamenlijke expositie in Nieuwegein. Volgend jaar, 2023 gaat de expositie naar Londen daarna in 2024 naar Duitsland.

Joanna Ciechanowska woont en werkt in Londen. In 1976 studeert ze af aan de Academie voor Schone Kunsten in Warschau. Na haar afstuderen verlaat zij Polen en de volgende jaren woont en werkt ze in Iran, Egypte, Afrika, Hong Kong en Londen. Haar werk omvat illustraties, grafisch werk, album covers voor CBS Records, posters voor IBM, illustraties voor de Londense metro, boekomslagen e.d.  Ze neemt veelvuldig deel aan internationale wedstrijden en exposities in prestigieuze plaatsen als het Cooper Hewitt Museum in New York.
In de loop der jaren heeft Ciechanowska veel in Polen en in andere landen geëxposeerd. Momenteel houdt de kunstenares zich bezig met schilderen en grafiek.

Mauga Houba-Hausherr rondde in 1982 in Polen haar studies af in beeldende kunst en cultuur en pedagogie. In 1983 emigreerde zij naar Duitsland. Daar is ze afgestudeerd aan de Hogeschool van Niederrhein als ontwerpster. Zoals ze zegt, ze heeft altijd geschilderd. Na succesvolle tentoonstellingen en goede kritieken in de pers, als ook een zeer positieve ontvangst van haar werken door erkende autoriteiten in de schilderkunst, concentreert ze zich sinds 2002 op schilderen. De juistheid van deze beslissing wordt bevestigd door talrijke tentoonstellingen sindsdien. Haar schilderijen zijn in het bezit van vele particuliere kunstliefhebbers en verschillende instellingen. 

Aleksandra Govers-Zielinska ging na afronding van het Kunst Lyceum naar de Kunstacademie in Wroclaw (1973 – 1977).  In 1977 emigreert zij naar Amsterdam. Daar  studeert ze af aan D’Witte Leli (1978 – 1983), waarna ze les geeft  in keramiek. Ze woont in Nieuwegein waar ze doceert aan het Volksuniversiteit. Ook geeft ze les in Woerden en Culemborg. Daarnaast schildert ze en maakt ze keramische beelden. Ze exposeert veel, zowel in Nederland als in het buitenland. Sinds een paar jaar is ze werkzaam als coördinator kunstexposities in Museum Warsenhoeck in Nieuwegein.

Aleksandra over haar werk:

Er gebeurt veel in de wereld. De misstanden raken me diep: de natuur die verwoest wordt door het toedoen van de mens; dieren die door de mens onwaardig worden behandeld en opgegeten, klimaatverandering, ontbossing, bedreiging van het leven in de oceanen, machtsmisbruik in de politiek; de democratie die bedreigd wordt (onder andere in mijn vaderland Polen); vrouwenrechten die zelfs nu nog, in de 21ste eeuw, geschonden worden – dat zijn de thema’s van mijn werk in de afgelopen jaren. Wat me raakt maak ik tastbaar. Dan schilder ik en maak ik keramische beelden. Vaak zet ik werken bij elkaar in installaties.

Anna van Rijnpenning toegekend aan Hidde van der Kluit.

Nadat de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Nieuwegein op 21 maart 2022 Henk Valkenet tot nieuwe voorzitter had gekozen, werd vertrekkende voorzitter Hidde van der Kluit door Burgemeester Frans Backhuijs met de Anna van Rijnpenning geëerd. Deze penning werd aan Hidde toegekend vanwege zijn verdienste om de Nieuwegeinse gemeenschap in het bijzonder op het gebied van historie en erfgoed. Zijn verfrissende, ook vaak commerciële  kijk op zaken en het durven nemen van risico’s was kenmerkend voor zijn betekenisvolle projecten: Te denken valt aan de restauratie van de rouwborden van de familie Malapert; Aan de uitgave van het boek “Nieuwegein 50 jaar”; Aan de uitbreiding van Museum Warsenhoeck met het voorhuis: een plek voor de geschiedenis van heel Nieuwegein.

Gebruik van deze foto is alleen toegestaan onder vermelding van Fototeam KenM Nieuwegein.
Gebruik van deze foto is alleen toegestaan onder vermelding van Fototeam KenM Nieuwegein.

Nieuwegein – binnen, maar zeker ook buiten de Historische Kring – zal zich dankbaar aan Hidde van der Kluit en zijn voorzitterschap (2016 – 2022) herinneren.

EXPOSITIE in Museum WARSENHOECK

De tentoonstelling 50 Jaar Gemeenteraad van Nieuwegein in 50 voorwerpen is afgelopen zaterdag  door burgemeester Frans Backhuijs geopend.
De tentoonstelling laat in een aantal thema’s zien hoe wethouders en raadsleden en ook medewerkers natuurlijk, zich hebben ingespannen om initiatieven van groepen burgers en van gemeentelijk beleid te realiseren. Die initiatieven worden geconcretiseerd door voorwerpen, foto’s en toelichtende teksten.
Zo heeft wethouder Martijn Stekelenburg zich verbonden met de activiteiten van de voedselbank Nieuwegein-IJsselstein en dat is te zien bij een voedselpakket-in-krat.

Zo heeft al lang geleden (1982) wethouder Van der Molen de eerste steen gelegd voor het (eerste) gebouw van DE KOM; de gevelsteen van het gesloopte gebouw vertelt samen met de maquette van de theaterzaal en het bouwmodel van de nieuwe DE KOM iets over de theatergeschiedenis in Nieuwegein.
Zo heeft CDA-raadslid Willem Wijntjes veel energie gestoken in het pleiten voor de nieuwe fietsbrug achter de Plofsluis, de nieuwe Heemsteedse fietsbrug.
Er zijn ook veel beelden van en over de wielersport in Nieuwegein, en niet te vergeten de deelname van Nieuwegein aan het Spel zonder Grenzen in 1977.
Burgemeester Frans Backhuijs wees er in zijn openingswoord op dat raadsleden niet zo goed zijn in terugkijken, hun werk is immers vooruitkijken naar wat er beter of anders kan of anders moet. Daarom is het nu eens leuk, vindt hij. om ook terug te kijken. “Ik ken geen enkele andere stad die in 50 jaar tijd zoveel gemeentehuizen heeft laten bouwen en laten slopen.”
Ook die gemeentehuizen worden dus in beeld gebracht, net als de raadszaal van elk van die gebouwen.
En om de geschiedenis dichterbij de mensen te brengen, er zijn foto’s van bruidsparen die in die al lang niet meer bestaande trouwzalen elkaar hun ja-woord gaven.
Ook een fotowand met de portretten van alle Nieuwegeinse burgemeesters ontbreekt niet, met daarbij de vierjaarlijkse aanvullingen van de Gemeentegids met de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen.Op de foto  opent burgemeester Backhuijs de tentoonstelling die open blijft tot en met 11 september 2022. Hij doet dat met een zwaai aan de klepel van de klok die op 1911 is gehangen in het gemeentehuis van Jutphaas. Die klok is met het politiebureau meeverhuisd naar de Schakelstede, heeft daar jaren gehangen en is nu, -in 2022,-  geschonken aan Museum Warsenhoeck.

Hebt u ook voorwerpen die de Nieuwegeinse geschiedenis concreet maken, voorwerpen met een verhaal, combineer dan een bezoek aan de tentoonstelling met het aanleveren van dat verhaal, die foto of dat voorwerp.
Of neem contact op via exposities@museumwarsenhoeck.nl

 

Vreeswijks Museum: Bruikleen terug?

Op 1 oktober j.l. heeft de Historische Kring Nieuwegein de collectie en het inventaris van het Vreeswijks Museum overgenomen. Op basis van de collectieregistratie van dat museum hebben wij contact gezocht met bruikleengevers, voor zover ze niet overleden waren. Inmiddels weten wij dat het aantal voorwerpen veel groter is dan in het registratiesysteem vermeld staat. Daaruit volgt dat er ook meer bruikleengevers zijn dan tot nu toe bekend is. Daarom roepen wij bruikleengevers, die voorwerpen terug willen hebben op, zich uiterlijk 31 januari 2022 te melden. Dat kan door een mail met een omschrijving van de voorwerpen of een kopie van de bon te sturen naar info@museumwarsenhoeck.nl

Alle voorwerpen uit de collectie van het Vreeswijks Museum worden beoordeeld. Sommige voorwerpen zijn in zo’n slechte staat dat zij vernietigd worden.  Daarna kijken wij of het voorwerp past in ons verzamelbeleid, dus verband houdt met de geschiedenis van het grondgebied van Nieuwegein. Zo ja, dan nemen wij ze op in de collectie en kunnen ze tijdelijk of permanent geëxposeerd worden in Museum Warsenhoeck, op de Museumwerf Vreeswijk of op andere locaties in Nieuwegein. Zo nee, dan proberen wij het voorwerp bij een andere erfgoedinstelling of belangstellenden onder te brengen. Dat zal zeker niet voor alle voorwerpen lukken. Daarvoor zijn het er teveel.

Bestellen boek 50 jaar Nieuwegein, Gepland, Gelaagd, Geslaagd.

Op 1 juli 1971 gingen de dorpen Jutphaas en Vreeswijk op in de stad Nieuwegein. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van onze stad publiceert de Historische Kring Nieuwegein het boek “50 jaar Nieuwegein, Gepland , Gelaagd, Geslaagd”. Je wordt als  lezer meegenomen in verhalen over het ontstaan van je eigen wijk, de wateren in onze stad, politiek, cultuur, maatschappij, geografie, onderwijs, cultuur, economie en gezondheidszorg van onze jarige stad. Een prachtig boek over jouw stad Nieuwegein!

Het boek van ruim 250 bladzijden en een representatief hardcover, bevat veel foto’s die het lezen en bekijken tot een plezier voor iedereen maken. Een prachtig cadeau voor familieleden, kennissen en vrienden, voor verjaardagen, Kerst of zomaar.

Het boek is op 21 oktober 2021 verschenen. De prijs is € 29,95.

Bestellen: Maak per exemplaar € 29,95 over naar NL52 INGB 0004 4198 59 t.n.v. Historische Kring Nieuwegein, onder vermelding van: Boek 50 jaar. Stuur een email met naam, adres, telefoonnummer en het aantal exemplaren naar secretaris@museumwarsenhoeck.nl.

Deze prijs van € 29,95 geldt bij afhalen in Museum Warsenhoeck.

Wordt het boek per post verzonden dan zijn de verzendkosten
€ 5,00 per besteld exemplaar.

“50 jaar Nieuwegein” – een bouwplaat van Huis Oudegein …

Alle Nieuwegeinse leerlingen van groep 6 en groep 7 hebben in het kader van 50 JAAR NIEUWEGEIN een bouwplaat gekregen van Huis Oudegein.
Op 8 juli hebben de leerlingen van de Mauritsschool aan de bouwplaat gewerkt. Frank Seller laat het volgende weten.

“Het viel niet altijd mee, maar enthousiast waren de jonge bouwers wel. Het werk aan de schoorstenen en de koekoeken vraagt wel wat priegelwerk. In de middagpauze zijn deze foto’s gemaakt in het lokaal van de leerlingen van groep 7, terwijl ze even pauzeerden”.

Wil je ook zo’n pracht bouwplaat van Huis Oudegein? In Museum Warsenhoeck kun je die kopen voor € 7,50 tijdens openingstijden (wo, za, zo 14-17 uur). Ook bij de boekwinkels in Nieuwegein kun je er naar vragen.
   

Meer weten over Huis Oudegein? Kijk dan op de website van “Verrassend Nieuwegein”

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

Museum Warsenhoeck en het Vreeswijks Museum onderzoeken integreren van collecties

De Historische Kring Nieuwegein (HKN) (beheerder van museum Warsenhoeck) en het Vreeswijks Museum werken plannen uit om de collecties van beide musea te integreren. De continuïteit van het Vreeswijks Museum staat al enige tijd ter discussie, vooral als gevolg van de steeds kleiner geworden groep vrijwilligers.

Onlangs is door het bestuur van het Vreeswijks Museum  het besluit genomen om de deuren van het Vreeswijks Museum per 1 juni 2021 definitief te sluiten. De bijzondere collectie is met name door Harry Koppelrath met zijn team bijeen gebracht. Deze collectie verdient een nieuwe plek in Nieuwegein, zodat de geschiedenis van Vreeswijk, Jutphaas en Nieuwegein zichtbaar blijft.

De samenwerking tussen de drie Nieuwegeinse musea (Het Vreeswijks Museum, de Museumwerf Vreeswijk en Museum Warsenhoeck) verloopt al jaren goed. Het is daarom logisch om gezamenlijk naar een oplossing te kijken. Het voorstel is om de collectie integraal over te dragen aan Museum Warsenhoeck dat net als het Vreeswijks Museum een officieel geregistreerd museum is.

Tentoonstellen

De volledige collectie zal niet fysiek naar Museum Warsenhoeck worden overgebracht. Veel zaken die typisch bij Vreeswijk horen en relatie hebben met de binnenvaart (kenmerkend voor Vreeswijk), zullen op de Museumwerf terug te vinden zijn. De expositieruimte van de Museumwerf wordt daarvoor heringericht. Ook op andere plekken in de stad worden waarschijnlijk delen uit de collectie tentoongesteld.

Museum Warsenhoeck heeft meer ruimte nodig om de collectie te kunnen onderbrengen. Daarvoor is het bestuur van de Historische Kring Nieuwegein in gesprek met de gemeente. Bekeken wordt of het leegstaande deel van de monumentale museumboerderij op het Natuurkwartier bij Museum Warsenhoeck getrokken kan worden.

De eerste resultaten van dit project zijn over een jaar zichtbaar. Het is een ambitieus plan waarvoor extra (tijdelijke) vrijwilligers meer dan welkom zijn.